Fonduri Europene pentru Agricultura

In acest moment sunt in dezbatere publica procedurile de obtinere a finantarilor europene. Firma noastra pregateste un material amplu care va trata modul in care fermierul roman va avea putea accesa Fonduri Europene.

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala poate fi accesat dupa integrarea Romaniei in Uniunea European, FEADR fiind un fond european postaderare, spre deosebire de Programul SAPARD care este un fond european de preaderare.
Investitiile care vor putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR nu sunt stabilite cu exactitate, in acest moment exista propuneri pentru stabilirea acelor investitii eligibile (detalii puteti obtine accesand Investitii prin FEADR);

Politica Agricola Comuna, pe care si tara noastra o va urma odata cu integrarea in Uniunea Europeana consta intr-o serie de masuri, majoritatea legate de dezvoltarea rurala.

Potrivit Reglementarii Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune s-au creat doua fonduri europene pentru agricultura, numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) pentru finantarea masurilor de marketing si FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala) pentru finantarea programelor de dezvoltare rurala.

In anul 2004, Comisia Europeana a propus pentru perioada 2007 – 2013 crearea Fondului European pentru Pescuit. Acest fond va inlocui Instrumentul Financiar pentru Orientare in Pescuit care acopera anii 2000 – 2006.

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/27 februarie 2006 a fost infiintata Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Noua structura, pe langa derularea Programului SAPARD, va asigura implementarea tehnica si financiara a Fondului European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) si a Fondului European pentru Pescuit (FEP).

Modul in care aceste fonduri vor finanta concret investitiile este dat de catre Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, document aflat in stadiul de elaborare la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

In acest moment, in urma definitivarii Planului National Strategic 2007 – 2013 s-au conturat patru directii prioritare pentru finantare prin FEADR.

Astfel, se va urmari restructurarea si dezvoltarea productiei agricole si silvice, dar si a industriilor prelucratoare aferente. Toate acestea vor tine cont de imbunatatirea competentelor profesionale, de un management durabil si de respectarea exigentelor de mediu.

O componenta asupra careia Uniunea Europeana pune accent este cea de biodiversitate si conservare a naturii, care se va materializa prin sprijinirea conservarii si dezvoltarii padurii, asigurarea unei ocupari echilibrate a teritoriului si dezvoltarea practicilor de managemnt durabil al terenurilor agricole si forestiere.

Nu vor fi uitate mult asteptatele investitii in dezvoltarea infrastructurii si serviciilor rurale, o mai mare importanta acordata multifunctionalitatii economice a zonelor rurale, dar si conservarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural si arhitectural.

O a patra directie se va ocupa de implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru imbunatatirea guvernarii administrative la nivel rural.

In ceea ce priveste Fondul European pentru Pescuit, Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit i-a fost atribuita functia de plata si, in conditiile delegarii in baza unui acord interinstitutional, si functia de implementare aferenta acestui fond.

Fondul European pentru Pescuit va implementa Politica Comuna de Pescuit care se refera la asigurarea pe termen lung a activitatilor de pescuit printr-o exploatare eficienta a resurselor acvatice, la dimensionarea flotelor de pescuit, precum si dezvoltarea si imbunatatirea vietii marine, a lacurilor si zonelor de coasta afectate de activitatile intensive de pescuit si acvacultura.
Sprijinul acordat prin FEP poate fi directionat pe cinci prioritati, dintre care mentionam reabilitarea flotei de pescuit, Acvacultura, dar si dezvoltarea sustenabila a zonelor de pescuit costalier.

Fondul European pentru Pescuit (FEP) ajut a la realiz a rea durabilitatii economice, sociale si de mediu prin reducer ea efortului de pescuit si protejarea mediului marin.

Obiectivele care trebuie atinse prin derularea acestor fonduri in Romania sunt facilitarea implementarii Politicii Comune de Pescuit, diversificarea activitatilor in comunitatile pescaresti.

Gradul de sustinere financiara prin FEP este de maxim 40% din valoarea proiectului pentru cresterea capacitatilor sau infiintarea unitatilor de productie.

Pentru acele proiecte care vizeaza investitii pentru interes colectiv, instruiri, actiuni de promovare dar si pentru proiecte pilot, gradul de sustinere este intre 80 – 100%.
Fondul European pentru Pescuit este structurat pe cinci axe prioritare:

Adaptarea flotei de pescuit a Comunitatii

Acvacultura, pescuitul intern, procesare si marketing

Masuri de interes comun

Dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit

Asistenta tehnica
G H I D
pentru agentii economici care doresc sa obtina sprijin financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor alimentare

Conform prevederilor OUG 120/2002 modificata cu OG 74/2004 (MO 774/24.08.2004) si Legea 245 / 17.09.2005 (MO 632/19.07.2005) si HG 1557/2002 modificata si completata cu HG 2206/2004 (MO 1234/21.12.2004)si HG 108/2006(MO 106/03.02.2006) privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor alimentare, se aloca de la bugetul de stat pentru sustinerea pana la 75 %, a cheltuielilor de investitii in domeniul calitatii pentru agentii economici din industria alimentara, dar nu mai mult de 50.000 Euro / proiect, la urmatoarele proiecte :

1. implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu,
2. dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, precum si acreditarea acestora, dupa caz, si
3. inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, a brevetelor de inventie, a desenelor si modelelor industriale romanesti.

In acest sens, Comisia constituita prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 508 / 27.06.2005, analizeaza si avizeaza documentatiile prezentate de agentii economici.

Agentii economici trebuie sa parcurga urmatoarele etape :

1. Intrarea in posesie si studierea actelor normative

– OUG 120 / 25.09.2002, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 / 04.10.2002;
– HG 1557 / 18.12.2002, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 / 15.01.2003;
– OG 74/2004 , privind modificarea si completarea OUG 120 / 2002, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 774/24.08.2004
– HG 2206/2004, privind modificarea si completarea HG 1557 / 2002, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1234/21.12.2004;
– Ordinul ministrului agriculturii 158 / 03.03.2003, privind componenta, organizarea si functionarea Comisiei, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 / 12.03.2003;
– Ordinul ministrului agriculturii 751 / 15.10.2004, privind modificarea si completarea ordinului 158 privind componenta, organizarea si functionarea Comisiei, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 988 / 27.10.2004;
– Ordinul ministrului agriculturii 508 / 27.06.2005, privind componenta, organizarea si functionarea Comisiei, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 / 05.07.2005;
– Legea 245 din 18.07.2005, pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 120/2002, privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 632/19.07.2005.
– HG 108 din 26.01.2006 privind modificarea si completarea HG 1557 / 2002, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 106/03.02.2006;

2. Intocmirea documentatiei care va cuprinde urmatoarele :

2.1 Cerere tip conform HG 1557 / 2002;

2.2 Documente pentru indeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru agentul economic :
– statutul societatii;
– certificatul de inregistrare la registrul comertului;
– ultimul bilant contabil anual;
– certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale
– certificatul de atestare fiscala de la directia finantelor publice;
– declaratia pe propria raspundere privind corectitudinea datelor;
– declaratia pe propria raspundere privind existenta resurselor financiare pentru cofinantare;
– declaratia pe propria raspundere privind faptul ca suma solicitata de la buget, impreuna cu celelalte sume primite de la buget ca sprijin in ultimii trei ani nu depasesc valoarea de 400.000 lei RON;
– organigrama societatii
– decizia de numire a comisiei pentru intocmirea si implementarea proiectului;
– licente de fabricatie conform OG 42 / 1995, privind productia de produse alimentare destinate comercializarii.

2.3 Proiectul va cuprinde urmatoarele parti :
– denumirea cu precizarea tipului de proiect;
-situatia existenta a societatii si apoi a laboratorului;
-justificarea propunerii din proiect;
-oportunitati de export;
-specificatia tehnica a echipamentelor sau masurilor propuse;
-deviz estimativ si grafic de esalonare a platilor;
-elemente care fundamenteaza rezultatele estimate;
-elemente care asigura sustenabilitatea rezultatelor estimate ( proiectii ale principalilor indicatori financiari pe urmatorii trei ani).

Un agent economic poate beneficia de un singur proiect in cursul unui an.

Solicitantii vor depune documentatiile la registratura Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, din Bd. Carol I, nr.24, Sector 3 Bucuresti si vor tine legatura cu secretariatul Comisiei , la telefoanele : 021 / 3078678 si 021 / 3072482.

Precizari stabilite in sedinta din 27.10.2006 de catre Comisia de examinare a documentatiilor:

1) Proiectele depuse dupa 01.11.2006 vor avea documentatia in ordinea stricta a documentelor solicitate in Ghid.
2) In documentatie se va numerota, semna si stampila fiecare pagina.
FERMIER IN UNIUNEA EUROPEANA
Invata sa fii fermier !

Plati Directe pe Hectar
(de la Uniunea Europeana)

Plati Nationale Complementare
(de la Ministerul Agriculturii)

Fonduri pentru Dezvoltare Rurala
(de la Uniunea Europeana si Ministerul Agriculturii)

Ajutor de Stat
(de la Ministerul Agriculturii)

Mecanisme de Piata
(de la Uniunea Europeana)

Plati Directe pe Hectar

* Platile Directe pe Hectar vor fi introduse in 2007 si vor fi sustinute din fondurile Uniunii Europene.
* Suma data in 2007 va fi de circa 50 euro/ hectar (aproximativ 1.800.000 lei vechi). Aceasta suma va creste pas cu pas, in fiecare an, pana in anul 2013, cand va ajunge la peste 200 euro/ hectar/ an).
* Banii se vor da celor care lucreaza pamantul – proprietari sau arendasi – in urmatoarele conditii:
+ suprafata de teren agricol lucrata (teren arabil, pasune, vie, livada etc.) sa fie de cel putin 1 hectar, impartita in parcele de cel putin 30 de ari
+ pamantul sa fie inscris in Registrul Fermelor
+ proprietarul sau arendasul sa depuna o cerere pana la data de 15 mai 2007
* Institutia care va da platile directe pe hectar este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). In fiecare judet al Romaniei exista mai multe centre ale acestei agentii, unde se pot obtine lamuriri in legatura cu banii pe care agriculturii ii vor primi.

Plati Nationale Complementare

* Platile Nationale Complementare vor fi introduse tot din 2007 si se vor adauga la Platile Directe la Hectar. Deosebirea este ca Platile Nationale Complementare vor fi platite de catre statul roman, din bugetul Ministerului Agriculturii.
* Platile Nationale Complementare vor fi date pe suprafata cultivata, respectiv pe cap de animal, conform modelului european.
* Se vor da plati nationale complementare pentru cele mai importante culturi agricole din Romania, astfel:
+ pentru grupa I (grau, secara, orz, orzoaica, ovaz, floarea soarelui, porumb, rapita, leguminoase boabe) se vor da in jur de 30 euro/ hectar/ an (adica peste 1 milion de lei vechi)
+ pentru grupa II (sfecla de zahar, soia, hamei, orez, tutun, in, canepa) se vor da 216 euro/ hectar/ an (peste 7,5 milioane lei vechi).

* Se vor da de asemenea plati nationale complementare pentru animalele din fermele care produc pentru piata, astfel:
+ pentru vaci de lapte (circa 6,5 milioane lei vechi/ cap de animal, plata conditionata de calitatea laptelui livrat)
+ pentru taurasi la ingrasat (7 milioane lei vechi/ cap de animal, daca taurasul are peste 500 kg.)
+ pentru bovine adulte predate la abator (circa 4,5 milioane lei vechi/ cap de animal)
+ pentru oi si capre (200.000 lei vechi/ cap de animal)

* Platile Nationale Complementare vor ajunge la fermieri tot prin intermediul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Ele pot fi majorate in functie de resursele bugetare si de nevoile producatorilor agricoli.

Fonduri pentru Dezvoltare Rurala

* Fondurile pentru Dezvoltare Rurala reprezinta banii europeni care vor dati Romaniei pentru investitii in agricultura si dezvoltare rurala. Conform negocierilor dintre Romania si Uniunea Europeana, tara noastra va beneficia de circa 7,5 miliarde euro (262.000 miliarde lei vechi) pentru perioada 2007 – 2013, ceea ce inseamna 1,07 miliarde de euro pe an. La acesti bani se adauga contributiile statului roman, in functie de tipurile de investitii care vor realizate.
* Fondurile pentru Dezvoltare Rurala sunt asemanatoare cu fondurile SAPARD, dar au ceva in plus:
+ sunt de circa 6 ori mai mari
+ se adreseaza mult mai multor beneficiari, inclusiv micilor fermieri si intreprinzatori
+ vor putea fi obtinute mai simplu.

* Fondurile pentru Dezvoltare Rurala se adreseaza deopotriva micilor fermieri, asociatiilor de fermieri, tinerilor, intreprinderilor mici si mijlocii din sectorul agricol si silvic (dar si din servicii si mica industrie), unitatilor de procesare, proprietarilor de paduri, agricultorilor din zona de munte, consiliilor locale.

* Aceste fonduri se impart pe 4 mari directii. Fiecare directie (axa) are mai multe masuri.

A. cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier = 3,25 miliarde euro (45% din total)

+ sprijin pentru ferme de semi-subzistenta (circa 85.000 de ferme mici vor primi 1.500 euro/ an, timp de 3 ani, daca isi fac un plan de modernizare)
+ modernizarea exploatatiilor agricole (16.000 de exploatatii agricole vor primi in jur de 70.000 euro/ proiect)
+ infiintarea de ferme de catre fermieri sub 40 de ani (pana la 40.000 euro/ ferma, conform proiectului depus)
+ sprijinirea infiintarii grupurilor de producatori agricoli (750 de grupuri de producatori vor primi circa 250.000 euro/ proiect)
+ formare profesionala si informare (140.000 de fermieri vor fi instruiti)

B. gospodarirea terenurilor agricole si silvice = 1,8 miliarde euro (25% din total)

+ sprijin pe suprafata pentru zonele defavorizate, in principal zona de munte (circa 370.000 de fermieri vor primi suplimentar intre 25 si 250 euro/ hectar/ an)
+ sprijin pentru pajisti si fanete (circa 95 euro/ hectar/ an)
+ sprijin pentru prima impadurire a terenului agricol (36.000 de hectare vor beneficia de fonduri de 5.000 euro/ hectar)

C. Imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural = 2,12 miliarde euro (30% din total)

+ diversificarea activitatilor neagricole (mestesuguri, artizanat, produse traditionale, turism rural) (19.000 de beneficiari vor primi 10.000 euro/ proiect)
+ investitii in mici intreprinderi la tara – frizerii, reparatii de utilaje agricole etc. (3.800 de mici intreprinderi vor fi finantate cu 20.000 euro/ proiect)
+ renovarea satelor (circa 1.200 de consilii locale vor primi cate 1 milion de euro pentru drumuri comunale, canalizare, restaurarea constructiilor cu valoare istorica si culturala etc.)

D. Programul LEADER = 0,18 miliarde euro (2,5% din total).

+ Se va finanta crearea de Grupuri de Actiune Locala care vor sprijini proiectele de dezvoltare ale satelor.

* Pentru pescuit va exista un fond special de 263 milioane euro pentru perioada 2007 – 2013 (in jur de 9.250 miliarde lei vechi). Cea mai mare parte din acesti bani va fi alocata pentru:
+ crearea fermelor de acvacultura,
+ modernizarea barcilor si navelor de pescuit
+ finantarea asociatiilor de pescari.

Ajutor de Stat
o Fondurile pentru Dezvoltare Rurala vor veni prin Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP – fosta Agentie SAPARD). APDRP are 42 de oficii judetene, la care se vor putea depune proiecte incepand cu primavara anului 2007.
o Ajutorul de Stat reprezinta subventiile si creditele date de Ministerul Agriculturii incepand cu 2007 pentru sprijinirea cultivarii pamantului si a cresterii animalelor.
o Ajutorul de Stat se va acorda sub forma de:
+ credite pentru productia agricola, ajutor pentru seminte si material saditor, subventii pentru tratamente fitosanitare, prime pentru asigurarea culturilor, sprijin pentru infiintarea plantatiilor de vita de vie si pomi, subventii pentru irigatii (in sectorul vegetal)
+ sprijin pentru cumpararea de animale de rasa si de reproducatori, credite pentru productie, subventii pentru centrele de insamantare ale asociatiilor de producatori (pentru sectorul zootehnic).
o Ajutorul de Stat va fi distribuit prin intermediul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si al Directiilor pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR).

Mecanisme de Piata
o Mecanismele de piata reprezinta actiunile de protejare a producatorilor agricoli atat in raport de concurenta din afara Uniunii Europene, cat si impotriva modificarilor de preturi la produsele agro-alimentare.
o Principalele mecanisme de piata care vor fi aplicate in Romania dupa intrarea in Uniunea Europeana sunt:
# Pretul de interventie. Reprezinta actiunea de cumparare sau vanzare pe piata de catre stat a unor cantitati de produse pentru a proteja producatorii si piata in conditii de supraproductie sau subproductie. Acest mecanism este prevazut in primul rand pentru cereale si va asigura un pret corect al graului pentru producator.
# Subventiile la export. Reprezinta sume de bani care se dau exportatorilor romani care vand marfuri agro-alimentare in afara Uniunii Europene, in conditiile in care pretul de vanzare in afara Uniunii Europene este mai mic decat cel de pe piata interna a U.E.
o Mecanismele de piata intra in atributiile Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).
o In perioada 2007 – 2013, aproximativ 12 miliarde euro vor veni de la Uniunea Europeana pentru agricultura si dezvoltare rurala.
o Aceasta suma reprezinta 40% din toate fondurile acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana pentru urmatorii 7 ani.

Invatati sa fiti fermieri in Uniunea Europeana!

Informatiile au fost preluate de pe siturile:
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit: www.apdrp.ro
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale: www.maap.ro

Carti Recomandate

Lasă un răspuns